එකතු: නිවසේ ස්වයං සේවා

නිවසේ ස්වයං සේවා

When you have small car problems at home, you are just too busy to take your car to a tire shop, a Sparky Express roadside professional will come to your house to provide one of the following services:

  • කාර් පැනීමේ ආරම්භ සේවාව
  • මෝටර් රථ සේවයේ අගුලු දැමූ යතුරු
  • පැතලි ටයර් වෙනස් කිරීම
  • පැතලි ටයර් අලුත්වැඩියා කිරීම
  • ජංගම කාර් විස්තර
  • සෘතුමය ටයර් වෙනස් කිරීම
  • ටෙස්ලා පැතලි ටයර් අලුත්වැඩියා කිරීම
  • රෝද නැවත ව්‍යවර්ථ සේවාව